Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

28.10.19 07:40   *   Starost poruke: 334 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Nastava   *  

 Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3022/19 od 01.07.2019. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-24-119/19 od 17.07.2019. godine), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17) i članom 194. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:

- asistent: odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:

- biografiju;

- diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija);

- dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

- Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

- U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

- Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.

- Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 033 250 706, a kontakt osoba je Dženita Šabanadžović.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba