Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija

13.07.18 13:20   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 16.07.2018. godine i traje do 20.07.2018. godine

 

Kandidati koji u navedenom terminu ne izvrše upis, smatrat će se kandidatima koji odustaju od studija.

 

Kandidati koji se nalaze izvan odobrenih kvota (ispod crte) na konačnoj rang listi stiču pravo upisa na bazi odustajanja/neupisivanja kandidata koji su unutar odobrenih kvota. Redoslijed sticanja ovoga prava je definiran poretkom na konačnoj rang listi unutar programa za koji su aplicirali. Upis kandidata koji u skladu sa navedenim ostvare pravo upisa, izvršit će se u periodu od 23.07.2018. do 27.07.2018. godine.

 

Kandidati koji nisu ostvarili/ne ostvare pravo na upis, a predali su originalne dokumente, u navedenim terminima ih mogu preuzeti.

 

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe od 10:00 – 13:00 h

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Originalna svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (ukoliko su prilikom prijave na konkurs predate ovjerene kopije),

2. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe),

3. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

4. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

5. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane),

6. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja),

7. Dokaz o uplati upisnine

- Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM

- Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

- Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

Uplate treba izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2018/2019. godini

 

Napomena:

U skladu sa Odlukom Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-3072/15 od 09.07.2015. godine studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga za upis u prvu godinu studija, uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

-50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

 

8. Dokaz o uplati za ispitne košuljice

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za ispitne košuljice treba uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice

 

9. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

10. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC)

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

Napomena:

- Kandidati koji su primljeni na odsjeke: Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-(AE,EE,TK), koji se nalaze u prilogu ovog obavještenja.

 

- Kandidati koji su primljeni na Odsjek za računarstvo i informatiku popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-(RI), koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

 

- Kandidati koji su primljeni na stručni studij/Razvoj softvera popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-(RS), koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

 

- Raspored časova i početak nastave bit će objavljen na fakultetskoj web stranici – www.etf.unsa.ba.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba