Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

KONKURS za izbor akademskog osoblja

28.08.18 13:52   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Nastava   *  

 Na osnovu Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 01-1747/18 od 07.05.2018. godine i

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-605/18 od 29.05.2018. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), Statutom Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a koje kandidat obavezno potvrđuje dokumentacijom.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:

• biografiju;

• diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome prvog i drugog ciklusa studija);

• uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studija ili dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;

• dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;

• ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

• Dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

• Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

• Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

• U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

• Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor.

• Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).

• Ugovor o radu sa izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno zvanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 033 250 710.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba