Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

KONKURS za izbor akademskog osoblja

29.08.18 07:57   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij   *  

 Na osnovu Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 01-2541/18 od 02.07.2018. godine i

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-947/18 od 18.07.2018. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

- u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavne predmete: "Inženejrska matematika 1" i "Inženjerska matematika 2", za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom (1 izvršilac).

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), Statutom Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje su:

- redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;

- vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

- docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.  

 

Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka

perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više akademsko zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka, odnosno ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka.

 

U slučaju da kandidat koji se bira u naučnonastavno zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi i/ili treći ciklus studija, uvodi se ekvivalencija odnosno

supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent, vanredni ili redovni profesor, obavezno prilažu:

- biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda;

- diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;

- kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su u nastavi proveli najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;

- objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora;

- objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora;

- dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora;

- podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje.

 

Napomena:

- Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, projekti, te mentorstva, ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje. Svi naučni radovi, knjiga, udžbenik, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuriše.

- Kandidat za izbor u naučnonastavno zvanje docent, koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom održi pristupno predavanje iz naučne oblasti za koju je konkurisao.

- Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

- U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

- Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.

- Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih matoda je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u).

- Ugovor o radu s izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno naučnonastavno zvanje, a shodno uvjetima konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom nastavnih predmeta na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 033 250 710.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba