Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

03.09.18 07:25   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Nastava   *  

 



U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-983/18 od 18. 07. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

 

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

 

Naučnonastavno zvanje - Asistent

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

Naučnonastavno zvanje - Asistent

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

Naučnoistraživačko zvanje - Stručni saradnik

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

- odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

 

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).

 

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA:

...

5. UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

5.1. Naučnonastavno zvanje asistent

5.1.1. Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.2. Odsjek za elektroenergetiku - Asistent za oblast Elektroenergetika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

5.1.3. Odsjek za računarstvo i informatiku - Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.4. Odsjek za telekomunikacije - Asistent za oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

...

---

Puni tekst Konkursa (sa svim oblastima/predmetima) možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.





Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba