Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija i na jednogodišnji drugi ciklus studija “Softver inženjering” na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

13.09.18 13:26   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Postdiplomski studij   *  

 Prijava se vrši od 14.09. 2018. do 28.09.2018. godine (10:00-13:00h)

 

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija i za jednogodišnji drugi ciklus studija “Softver inženjering” na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, održati će se 29.09.2018. godine u 10:00 sati, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

 

Potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 40,00 KM za polaganje prijemnog ispita na transakcijski račun fakulteta (uputstvo za uplatu se nalazi u prilogu obavještenja).

 

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta prilažu original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija i na jednogodišnji drugi ciklus studija “Softver inženjering” sa podacima kandidata i izjavom o izboru odsjeka i vrste studija, te izjavom o upoznatosti sa pravilima za polaganje prijemnog ispita (Prijava na Konkurs za upis sa izjavom nalazi se u prilogu obavještenja),

- Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini/ diploma i uvjerenje o prepisu ocjena za studente koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini

(Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja, mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku).

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje nadležnog ministarstva/općine o priznavanju prava za djecu šehida, poginulih boraca, djecu ratnih vojnih invalida, djecu dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, djecu bez oba roditelja i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA:

- Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe, jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podići na revers!

- Molimo kandidate da obrate pažnju i na ostalu dokumentaciju u prilogu.

- Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba