Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za mandatni period 2015 - 2019

10.01.15 12:31   *   Starost poruke: 4 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Nagrade   *  

 Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 04-1-5895/14 od 17.11.2014. godine, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu raspisuje:

 

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za mandatni period 2015 - 2019

 

I

 

Za dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu može biti izabran kandidat koji pored općih zakonskih uvjeta ispunjava i posebne uvjete za izbor dekana utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Posebni uvjeti koje kandidat za dekana treba da ispunjava su:

1. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu,

2. da je izabran u naučnonastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora,

3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Dekan se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

II

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. biografiju (CV),

2. opis naučnog i stručnog rada,

3. program rada za mandatni period u pisanoj i elektronskoj formi (CD),

4. potvrdu o radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,

5. odluku o izboru u naučnonastavno zvanje,

6. potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati su obavezni potpisati prijavu na konkurs, biografiju i program rada za mandatni period. Konkursna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor dekana, javno će prezentirati ponuđeni program rada na sjednici Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

III

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakon "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA", mogu se dostaviti lično (kancelarija protokola broj: 1-10) ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba