Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Javni poziv za podnošenje prijava i angažman istraživača na projektu H2020 iMARECULTURE

12.01.17 14:05   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Postdiplomski studij   *  

 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je postao partner Horizont 2020 projekta iMARECULTURE (www.imareculture.eu). Istraživači iz Sarajevo Graphics Group su pozvani u ovaj konzorcijum zbog svoje već priznate ekspertize u oblasti interaktivnog digitalnog pripovijedanja, potvrđene u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata (http://people.etf.unsa.ba/~srizvic/sgg.htm).

 

Projekat iMARECULTURE će trajati tri godine i njegov ukupni budžet je oko 2,6 miliona eura. Kroz aktivnosti projekta će se omogućiti evropskoj i svjetskoj javnosti da otkrije ljepote objekata kulturnog naslijeđa koji se nalaze pod vodom i do sada su bili pristupačni samo roniocima. Pomoću tehnika virtuelne realnosti posjetiocima interneta će se omogućiti da pogledaju artefakte sa tri izabrane podvodne lokacije: Mazotos na Kipru, Xlendi na Malti i Baiae u Italiji. Mazotos i Xlendi čuvaju ostatke potonulih brodova, a Baiae je podvodni arheološki park u kome se nalaze ostaci čitavog antičkog grada i luke sa zgradama, mozaicima i statuama. U okviru projekta razviće se dvije edukativne igre: pomorska trgovina u kojoj će igrač prevoziti robu brodovima iz antičkog perioda i doživljavati razne avanture na tom putu, te podvodna arheologija u kojoj će se simulirati proces arheološkog iskopavanja pod vodom. Pored toga, na izabranim lokacijama biće moguće podvodne ture sa mobilnim aplikacijama proširene stvarnosti, a u Thalassa muzeju na Kipru biće kreirana postavka sa aplikacijom virtuelne realnosti pomoću koje će posjetioci moći "zaroniti" i istražiti podvodni arheološki sajt.

 

U okviru realizacije projekta planiran je angažman jednog istraživača na projektu, koji bi obavljao sljedeće aktivnosti i zadatke:

- Rukovođenje laboratorijom za interaktivno digitalno pripovijedanje, virtuelnu i proširenu stvarnost

- Istraživanje novog metoda interaktivnog digitalnog pripovijedanja u okviru inter-disciplinarnog tima

- Učešće u kreiranju edukativnih igara, te aplikacija virtuelne i proširene stvarnosti.

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (opći uslovi), odnosno:

a) Kandidati koji su kroz postdiplomski studij po predbolonjskom sistemu studiranja, čije trajanje nije bilo kraće od dvije godine stekli zvanje magistar elektrotehničkih nauka.

b) Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija iz odgovarajuće oblasti nauke (završen drugi ciklus studija u skladu sa principima bolonjskog procesa).

c) Kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike po predbolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu im je to zvanje izjednačeno sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija.

d) Kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike po predbolonjskom sistemu studiranja i uključili su se u program ekvivalencije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a koji su obavezni okončati tokom prve godine doktorskog studija.

 

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija iz odgovarajućeg oblasti (tačka b), trebaju imati prosjek svih ocjena iz ispita položenih u okviru drugog ciklusa studija (uključujući završni rad) veći ili jednak osam.

 

Kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike (tačka c) trebaju imati prosjek veći ili jednak osam iz predmeta dvije završne godine studija (uključujući ocjenu diplomskog rada), kao i ispita koje polože u postupku ekvivalencije.

 

Kandidatima koji su stekli zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike i uključili se u program ekvivalencije koji su obavezni okončati tokom prve godine doktorskog studija (tačka d), u prosjek ulaze samo ocjene iz predmeta dvije završne godine studija (uključujući ocjenu diplomskog rada).

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- Poznavanje tehnika virtuelne i proširene stvarnosti

- Poznavanje tehnika za razvoj kompjuterskih igara

- Poznavanje osnova grafičkog dizajna

 

Beneficije od angažmana na projektu H2020 iMARECULTURE su:

- Plaćen angažman u laboratoriji u periodu od 1.2.2017. do 1.11.2019. godine

- Plaćeni cjelokupni troškovi trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na ETF-u.

 

Svi zainteresirani kandidati za angažman, potrebno je da dostave:

- CV,

- showreel sa dosadašnjim radovima ili linkove na njih.

 

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na Javni poziv se dostavljaju na e-mail adresu srizvic@etf.unsa.ba.

 

Napomena:

Prijava na Javni poziv ne podrazumijeva istovremeno i raspisivanje konkursa koji će rezultirati zasnivanjem radnog odnosa i sklapanjem ugovora o radu između Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i izabranog kandidata.

 

Angažman izabranog kandidata na projektu H2020 iMARECULTURE regulirat će se u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, normativnim akatima Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kao i uslovima projekta H2020 iMARECULTURE.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba