Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

13.04.17 11:31   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Nastava   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), Statutom Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent su:

- završen elektrotehnički fakultet i naučni stepen magistra elektrotehničkih nauka ili stepen drugog ciklusa studija, četiri godine iskustva u saradničkim poslovima, najniža prosječna ocjena i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5.  

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:

- biografiju;

- ovjerene kopije diploma o završenom elektrotehničkom fakultetu i naučnom stepenu magistra elektrotehničkih nauka ili ovjerene kopije diploma o završenom prvom i drugom ciklusu studija iz elektrotehnike;

- ovjerene kopije uvjerenja o prosječnoj ocjeni tokom studija ili ovjerene kopije dodatka diplomi prvog i drugog ciklusa studija;

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

- Dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

- Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor.

- Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj verziji (na CD-u).

- Ugovor o radu sa izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno zvanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 033 250 710.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba