Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.05.17 17:35   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

  

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-1885/17 od 10.05.2017. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotenički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br: 12-1885/17 od 10.05.2017 godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga – „Pružanje usluge zaštite objekata Elektrothničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2017. godine“ (JRN 79713000-5), koja se provodi u skladu sa članom 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke (br: 02-1556/17 od 10.04.2017. godine), te je kao najpovoljniji ponuđač izabrana firma „UNILAB“ Security d.o.o. Sarajevo, jer je ponudila najnižu prihvatljivu cijenu ponude – 15.992,00 KM bez PDV-a.

 

 

---

Odluku broj: 02-1950/17 od 16.05.2017. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba