Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

27.08.17 11:38   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za naučnu oblast "Telekomunikacije", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), Statutom Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje su:

- redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;

- vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon izbora u zvanje docenta;

- docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada, pokazane nastavničke sposobnosti.  

 

U postupku izbora u naučnonastavna zvanja, smatraju se relevantnim radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne baze podataka (priznate publikacije), odnosno radovi objavljeni u publikacijama koje ne prate međunarodne baze podataka pod uvjetom da su recenzirani od najmanje dva recezenta o čemu kandidat dostavlja dokaze prilikom prijave na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje.

 

Član akademskog osoblja u naučnonastavnom zvanju docenta ili vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više naučnonastavno zvanje i ukoliko je:

- najmanje polovina radova objavljena u časopisima obuhvaćenim bazama podataka CC i/ili SCI - Expanded,

- u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.

 

U slučaju da kandidat koji se bira u naučnonastavno zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija, umjesto mentorstva dužan je ispuniti uvjete u pogledu povećanja obima naučnih radova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent, vanredni ili redovni profesor, obavezno prilažu:

- biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih matoda;

- diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;

- kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su u nastavi proveli najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;

- objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora;

- objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora;

- dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora, odnosno dokaz o tri (dodatna) naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima propisanim Statutom Univerziteta u Sarajevu;

- podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje.

 

Napomena:

Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, projekti, te mentorstva, ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje. Svi naučni radovi, knjiga, udžbenik, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuriše.

Kandidat za izbor u naučnonastavno zvanje docent, koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja održi pristupno predavanje iz naučne oblasti za koju je konkurisao.

Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.

Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno naučnonastavno zvanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 033 250 710.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba