Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

15.09.17 21:15   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 121. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), člana 95. i 177. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuju se direktni sporazum sa ponuđačem Javna Ustanova Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ID broj: 4200098290005, sa sjedištem u Sarajevu na adresi Patriotske lige br. 36., o obavljanju sanitarnog i sistematskog ljekarskog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

Sanitarni pregled obuhvata mikrobiološki pregled:

- brisa grla i nosa na betahemolitički streptokok grupe A i

- koprokulture,

te upis rezultata u sanitarnu knjižicu.

 

Sistematski pregled obuhvata:

- Laboratorijske pretrage (proširene pretrage)

- Ljekarski pregled specijaliste interne medicine-subspecijaliste kardiologa sa očitanjem EKG-a i nalazom,

- Ljekarski pregled specijaliste neuropshijatra,

- Mišljenje psihologa,

- Ljekarski pregled specijaliste ginegologije i akušerstva,

- Ljekarski pregled specijaliste dermatovenerologa,

- Ljekarski pregled specijaliste oftalmologa,

- Ljekarski pregled doktora stomatologije/specijaliste opće stomatologije,

- Spirometrija,

- Radiografija pluća prema indikacijama i

- Ljekarski pregled specijaliste medicine rada sa Izvještajem.

 

Posebna ponuda u okviru sistematskog pregleda obuhvata:

2.1.1. 24-h Holter – monitoring srca i krvnog pritiska,

2.1.2. PAPA test i

2.1.3. Ultrazvučni pregledi dojki, abdomena i štitne šlijezde.

 

---

Odluku broj 02-3229/17 od 15.09.2017. godine mozete preuzeti kao prilog ovog obavjestenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba