Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

19.12.17 07:53   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), Statutom Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistent su:

- završen odgovarajući ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.  

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:

- biografiju;

- diplomu matičnog fakulteta odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše i dodatak diplomi, kojim se dokazuje završeni ciklus studija sa ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova (prvi i drugi ciklus studija);

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

- Dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

- Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor.

- Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj verziji (na CD-u).

- Ugovor o radu sa izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno zvanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 033 250 710.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba