Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.04.18 06:29   *   Starost poruke: 269 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-1609/18 od 24.04.2018. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Ugovorni organ (Elektrotenički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12-1609/18 od 24.04.2018. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2018. godine (JRN 22000000-0), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-1115/18 od 13.03.2018. godine, te je kao ponuđač izabrana firma „Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica, jer je nakon okončane e-aukcije ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude – 17.000,00 KM bez PDV-a.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba