Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.11.18 14:05   *   Starost poruke: 12 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-4683/18 od 23.11.2018.) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br: 12-4683/18 od 23.11.2018. godine) za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarskog servera za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (JRN 48822000-6), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-3902/18 od 11.10.2018. godine, te je kao ponuđač izabrana firma „King ICT“ d.o.o. Sarajevo, jer je ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude – 14.990,00 KM bez PDV-a.

 

---

Odluku broj 12-4697/18 od 27.11.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba