Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.04.19 10:13   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-1521/19 od 09.04.2019. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12- 1521/19 od 09.04.2019. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga čišćenja dijela prostorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu (JRN 90910000-9), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-1094/19 od 11.03.2019. godine, te je kao ponuđač izabrana firma „EMMS“ d.o.o. Jelah, jer je nakon okončane e-aukcije ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude – 10.020,00 KM bez PDV-a.

 

---

Odluku broj 12-1543/19 od 10.04.2019. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba