Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

10.10.19 13:47   *   Starost poruke: 175 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3), člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-4536/19 od 09.10.2019. godine) i člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu) prihvata preporuku Komisije (br:12-/19 od 09.10.2019 godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga organizacije konferencije 27th International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (JRN 79952000-2), koja se provodi u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), a na osnovu Odluke br: 12-4153/19 od 23.09.2019. godine, te je kao ponuđač izabrana firma "BUENA VISTA" d.o.o. - PJ Sarajevo, jer je dostavio prihvatljivu ponudu u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, u iznosu od 32.150,00 KM bez PDV-a.

 

---

Odluku broj: 12-4549/19 od 09.10.2019. godinu možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba