Project title in Bosnian Napredne strukture upravljanja vjetroagregatom s ciljem povećanja proizvodnje električne energije
Project leader Jasmin Velagić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2017 - February 2018
Project title in Bosnian Istraživanje impulsnih karakteristika dalekovodnih stubova
Project leader Zijad Bajramović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2017 - February 2018
Project title in Bosnian Razvoj tehnika vizualizacije u e-learning sistemima prilagođenih različitim stilovima učenja
Project leader Haris Šupić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2017 - February 2018
Project title in Bosnian Terenska mobilna platforma sa robotskim manipulatorom zasnovana na dijeljenjom autonomnom upravljanju
Project leader Jasmin Velagić
Funding Ministry for Education, Science and Youth of Sarajevo Canton
Start - End October 2016- October 2017
Project title in Bosnian Višedomensko 3D mapiranje, inspekcija i visokoprecizna digitalizacija objekata kulturnog naslijeđa heterogenim robotskim sistemom
Project leader Jasmin Velagić
Funding Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina
Start - End September 2016 - September 2017
Project title in Bosnian Razvoj modela za proračun parametara kompleksnih uzemljivačkih sistema
Project leader Irfan Turković
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End January 2016 – January 2017
Project title in Bosnian Formiranje hibridnog 2D prikaza okoline korištenjem ultrazvučnih akustičnih odziva
Project leader Melita Ahić-Đokić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2015- February 2016
Project title in Bosnian Razvoj modela sistema katodne zaštite sa nelinearnim polarizirajućim karakteristikama za podzemne metalne cjevovode u cilju bržeg i efikasnijeg projektiranja
Project leader Alija Muharemović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2015 - February 2016
Project title in English Cloud Orchestration and Unified Deployment of Services-CLOUDS
Project leader Samim Konjicija
Funding Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina
Start - End December 2014 – December 2015
Project title in Bosnian Istraživanje i razvoj domenski specifičnog jezika za aplikacije u oblasti internata stvari (DSL za loT)
Project leader Adnan Salihbegović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End April, 2014 – April, 2015
Project title in Bosnian Istraživanje utjecaja povišenih napona u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine na formiranje stacionarne korome
Project leader Salih Čaršimamović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End April, 2014 – April, 2015
Project title in Bosnian Analiza sigurnosnih pitanja korisničke mobinosti u triple-play sistemima
Project leader Saša Mrdović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2014 - March 2015
Project title in Bosnian Razvoj uređaja za estimaciju energetskog potencijala lokaliteta za solarna postrojenja
Project leader Abdulah Akšamović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2014 - July 2015
Project title in Bosnian Razvoj modela multimedijalnih edukacijskuh sistema za mobilne uređaje s mogućnošću adaptivnog izbora strategija podučavanja
Project leader Haris Šupić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End February 2014- July 2015
Project title in Bosnian HOLBOS - holonomski rekonfigurabilni mobilni robot za prenos materijala
Project leader Jasmin Velagić
Funding Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina
Start - End January 2014 - December 2014
Project title in Bosnian Klasifikacija terena i prepoznavanje mina korištenjem 3D termalnih prikaza okoline
Project leader Jasmin Velagić
Funding Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina
Start - End November 2013 – November 2014
Project title in Bosnian Razvoj laboratorije za istraživanje arhitekture paketskih čvorišta
Project leader Saša Mrdović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End November 2013 - April, 2014
Project title in Bosnian Modernizacija upravljanja nacionalnim resursima: upravljanje radio spektrom za bežične mreže nove generacije (LTE - Long Term Evolution, CR - cognitive radio)
Project leader Mesud Hadžialić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End July 2013 – November 2014
Project title in Bosnian Upravljanje signalizacijskim informacijama u cilju poboljšanja kvalitete usluga nove generacije
Project leader Jasmina Baraković Husić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End July 2013 – July 2014
Project title in Bosnian Razvoj laboratorije za radiokomunikacije
Project leader Mesud Hadžialić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2013 – September 2013
Project title in Bosnian Primjena kliznih režima u upravljanju obnovljivim izvorima električne energije
Project leader Branislava Peruničić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2013 – March 2014
Project title in Bosnian Inteligentni nadzor infrastrukturnih sistema
Project leader Samir Omanović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2013 - March 2014
Project title in Bosnian Uloga i značaj ISO/IEC 20000 Edition 2 standarda u razvoju I implementaciji kompleksnih sistema upravljanja IT servisima sa posebnim osvrtom na IMS servis kod Telecom operatera
Project leader Samir Ribić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2013 – November 2013
Project title in Bosnian Primjena metoda vještačke inteligencije na modeliranje sistema za dijagnozu raka pluća na bazi EGFR mutacija
Project leader Zikrija Avdagić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End March 2013 - March 2014
Project title in Bosnian Generiranje 3D termalnih prikaza okoline zasnovano na fuziji termovizijskih I 3D laserskih podataka
Project leader Jasmin Velagić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End January 2013- December 2013
Project title in Bosnian Razvoj laboratorije za prekonfigurabilne radio komunikacijske sisteme
Project leader Mesud Hadžialić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End November 2012- April, 2013
Project title in Bosnian Elektromotorni pogoni za električna i hibridna vozila
Project leader Šemsudin Mašić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End January 2012- December 2013
Project title in Bosnian Razvoj multidisciplinarne laboratorije za telekomunikacije
Project leader Mesud Hadžialić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End December 2010 – December 2011
Project title in English ThermalMapper - Thermal 3D Modeling of Indoor Environments for Saving Energy / Modeliranje 3D prikaza unutrašnjih prostorija na temelju distribucije topline sa ciljem smanjenja potrošnje energije
Project leader Jasmin Velagić
Funding Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina, Federal Ministry of Education and Science
Start - End November 2010 - September 2012
Project title in Bosnian Izrada i karakterizacija tankih filmova u kvazi jednodimenzionalnih sistema sa valovima gustoće naboja
Project leader Hasnija Šamić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End November 2010- November 2011
Project title in Bosnian Virtuelna visokonaponska laboratorija
Project leader Salih Sadović
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End October 2010 – October 2011
Project title in Bosnian Primjena metoda vještačke inteligencije u oblastima biomedicinskog inžinjeringa i bioinformatike
Project leader Zikrija Avdagić
Funding Federal Ministry of Education and Science
Start - End December 2008- January 2010

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba