Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Konkurs za izbor akademskog osoblja

01.07.2020 06:39   *   Starost poruke: 244 days
  *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava   *  


Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-1981/20 od 11.05.2020. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-11-66/20 od 27.05.2020. godine), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Automatiku i elektroniku", za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom (1 izvršilac).

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka d) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17) i članom 194. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:

- docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.  

 

Kandidat koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom održi pristupno predavanje iz naučne oblasti za koju je konkurisao.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat za izbor, obavezno prilaže:

- biografiju i spisak objavljenih radova;

- diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;

- objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni);

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

- Konkursom tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

- U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

- Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.

- Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koju konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 033 250 706, a kontakt osoba je Dženita Šabanadžović.


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba