Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Omar Bilalović

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija Omar Bilalović, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Modeliranje matematske ground truth slike za 3D mikroskopske objekte koristeći kaskadne konvolucione neuronske mreže optimizirane generatorima parametarskih kombinacija", dana 22. jula 2021. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala BitLab, treći sprat). Prezentacija radne verzije će se održati uz poštivanje epidemioloških mjera.

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Dr. Samir Omanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik,
  2. Dr. Zikrija Avdagić, profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član (mentor),
  3. Dr. Ingmar Bešić, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika".

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba