Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (3) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/21), čl. 13. i 18. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-04-21050-29/21 od 12.05.2021. godine) i Odluke dekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-3275/21 od 15.07.2021. godine),  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

Javni oglas za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet
Sjedište: Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo
Internet adresa poslodavca: www.etf.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:
- Viši stručni saradnik za IKT poslove, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Viši stručni saradnik za IKT poslove obavlja sljedeće poslove: 

 • svakodnevno nadzire ispravnost i funkcionalnost informatičke opreme u učionicama, salama za nastavu i laboratorijama, te drugim prostorijama na Fakultetu, po potrebi ili zahtjevu korisnika organizira njihovu popravku,
 • vrši tehnički nadzor nad informatičkom opremom u upotrebi na Fakultetu i daje prijedloge za njeno obnavljanje i unaprijeđenje,
 • trajno prati rad pojedinih dijelova informacione mreže Fakulteta, te predlaže mjere za njeno održavanje i unaprijeđenje,
 • redovno sarađuje sa drugim stručnim službama i pruža neophodnu stručnu i tehničku pomoć i podršku za realizaciju poslova i zadataka od značaja za nastavni i radni proces, kao što su sigurnost opreme, softverskih programa,
 • vodi administraciju sistema koja se odnosi na upravljanje računarskim resursima servera, radnih stanica i korisničkih računara,
 • priprema i realizira sve tehničke i druge stručne pretpostavke za uspostavljanje, održavanje i unapređenje službene internet stranice Fakulteta,
 • radi na otklanjanju jednostavnijih kvarova i zamjeni djelova,
 • vrši nadogradnju sistema i softverskih paketa novim verzijama ili tekućim verzijama sa otklonjenim nedostacima,
 • vrši administriranje servera baza podataka i mrežnih servisa (email, web, content filtering, itd.), prati servisiranje tehničke opreme na Fakultetu i predlaže mjere za otklanjanje određenih slabosti u radu,
 • priprema prijedloge za nabavku informatičke opreme, softverskih programa i drugih usluga potrebnih za nastavni i naučnoistraživački proces u okviru rada cjelokupnog informacionog sistema,
 • obavezno učestvuje u radu komisije za javne nabavke tehničke opreme, predlaže specifikaciju i tehničke parametre za onaj dio ugovora koji se odnosi na nabavku opreme, programa i usluga u domenu informacionih tehnologija,
 • vrši konfigurisanje nove opreme i mrežnih uređaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Potrebni uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete za radno mjesto: VSS/240-300 ECTS bodova, završen elektrotehnički fakultet, odnosno srodni fakultet kompjuterskih nauka i IT usmjerenja, radno iskustvo u trajanju od četiri godine na istim ili sličnim poslovima.

Mjesto obavljanja rada: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, ulica Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo.

Iznos osnovne plaće: U skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu – 1.417,50 KM.

Radno vrijeme: 40 sati sedmično (puno radno vrijeme).

Probni rad: šest mjeseci. 

Obavezna dokumentacija koju dostavljaju kandidati za prijavu na javni oglas je:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas sa kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i e-mail adresa), sa tačnom naznakom pozicije (radnog mjesta) na koje se prijavljuje, te navedenom listom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu, 
 • Biografija (CV),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diploma o završenom obrazovanju, 
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrda poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi, sa obaveznom naznakon o stručnoj spremi sa kojom je obavljao navedene poslove),
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje/Porezne uprave o radnom stažu,
 • Prijava prebivališta/boravišta u Kantonu Sarajevo, ne starija od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena"),
 • Potvrda, uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena"),
 • Potvrda o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (dostavlja lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – detalji navedeni pod "Napomena").

Navedena obavezna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

NAPOMENA:

 • Na prijavi je obavezno naznačiti adresu i kontakt telefon (poželjno i e-mail adresu).
 • O datumu, vremenu i mjestu provođenja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno, usmeno, elektronskim putem ili putem internet stranice Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (www.etf.unsa.ba), u izborniku/odjeljku "Obavještenja", nakon zatvaranja javnog oglasa. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju. O rezultatima javnog oglasa svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obaviješteni u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos. 
 • Nepotpune (prijave bez adrese i kontakt telefona), neblagovremene i neuredne prijave (prijave koje sadrže neovjerene fotokopije tražene dokumentacije), kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.
 • Sa kandidatima kojima prijava bude potpuna i blagovremena provest će se postupak izbora, koji se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, provedenog pismenog i usmenog ispita. 
 • Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure. 
 • Prilikom zapošljavanja prednost imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12, 26/14, 46/17, 18/19 i 20/20), odnosno Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/20), koju dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, rješenje, uvjerenje i slično) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
 • Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

*Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo

Redni broj: 

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida - poginulog, umrlog i nestalog branioca i

- Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete: 

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na: 

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE:

Pitanja za pismeni ispit, lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit, mogu se preuzeti u prostorijama Portirnice (prizemlje) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), odnosno na internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (www.etf.unsa.ba), u izborniku/odjeljku "Obavještenja".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih javnim oglasom dostavljaju se neposredno u Dekanat Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 8:00 do 15:00 sati (kancelarija 1-26) ili putem pošte (preporučeno), u zatvorenoj koverti sa naznakom, "NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS" i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Sarajevo.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama, te na internet stranicama: Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Dodatna obavještenja o javnom oglasu mogu se dobiti na telefon +387 33 250706.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba