Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-2559/21 od 07.06.2021. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2021/2022. godini (broj: 01-9-88/21 od 30.06.2021. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa u studijskoj 2021/2022. godini (broj: 27/03-34-27287/21 od 13.07.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, o b j a v lj u j e

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata na III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

Oblast studija

Broj kandidata za upis u 

prvu godinu

Broj kandidata za upis u 

drugu godinu

Automatika i elektronika

5

3

Elektroenergetika

5

3

Računarstvo i informatika

5

3

Telekomunikacije

5

3

Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2021/2022. godini se organizira za upis u prvu i drugu godinu studija, traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se naučni stepen doktora tehničkih nauka u datoj oblasti.

Puni tekst konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba