Šta je to drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Premda ova riječ (master) u engleskom jezi­ku ima višestruko značenje (gospodar, gazda, vlasnik, učitelj, ravnatelj, upra­vitelj, majstor obrtnik, majstor umjet­nik), ovdje je od interesa njena širokokorištena primjena u svrhu označavanja posjednika diplome drugog akadem­skog stupnja: između bachelor i doctor.

Nastavni planovi i programi elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, vođeni osnovnim principima Bolonj­ skog procesa, omogućit će posjedniku ovog stupnja da:

  • temeljito poznaje teorijsko-znan­stve­ne aspekte matematike i dru­gih baznih disciplina kako bi bio kadar ta znanja koristiti za inter­pretiranje i opisivanje složenih inženjerskih problema, odnosno problema koji traže interdiscipli­narni pristup;
  • temeljito poznaje teorijsko-znan­stvene aspekte inženjerstva, kako općeg, tako i onog koje se ne­po­sredno odnosi na njegovu struku, kako bi bio u stanju iden­tificirati, formulirati i riješiti (uklju­čujući i uvođenje novina) složene proble­ me koji traže interdisciplinarni pristup;
  • bude kadar smišljati, planirati, projektirati i upravljati u kon­tekstu složenih sistema, procesa i servisa;
  • bude u stanju projektirati i uprav­ ljati u kontekstu veoma slo­ženih eksperimenata;
  • posjeduje potrebna znanja iz in­že­njerskog menadžmenta, te po­s­jeduje profesionalnu etiku;
  • bude kadar uspješno komunici­rati, u pisanoj i verbalnoj formi, koristeći također i jedan od euro­p­skih jezika.

Studijski programi drugog cikusa studija na Elektrotehničkom fakultetu su organizovani na četiri odsjeka kroz četiri studijska programa:

Nakon završetka studijskih programa drugog ciklusa studija diplomanti dobijaju zvanje:

Magistra/Mastera - Diplomiranog inženjera elektrotehnike,
Odsjek za {naznačen jedan od gore navedenih odsjeka}.

 

 

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba