Osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja na inostranim visokoškolskim ustanovama, a kojima je izvršen postupak nostrifikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, da u skladu sa Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja (broj: 01-14-88-1/20 od 24.06.2020. godine) mogu pokrenuti postupak ekvivalencije ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem koje se stiče u skladu sa bolonjskim sistemom studija.

U cilju pokretanja postupka ekvivalencije ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja, zainteresirani kandidati treba da poduzmu aktivnosti kako slijedi:

1.          Podnošenje zahtjeva za ekvivalenciju 

Postupak ekvivalencije pokreće se podnošenjem zahtjeva za ekvivalenciju. Uz zahtjev za ekvivalenciju se prilaže:  

  • ovjerena fotokopija diplome stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja ili ovjerena fotokopija rješenja o provedenom postupku nostrifikacije diplome, čija se ekvivalencija zahtijeva, 
  • original ili ovjerena fotokopija službenog dokumenta izdatog od fakulteta koji sadrži podatke o položenim ispitima s ocjenama, službenim nazivom i trajanjem studijskog programa, te uvjetima upisa (uvjerenja o prepisu položenih ispita), 
  • original ili ovjerena fotokopija rodnog lista,  
  • original ili ovjerena fotokopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime;
  • dokaz o uplati (kopija uplatnice) naknade za troškove postupka ekvivalencije u iznosu od 400,00 KM (četiristokonvertibilnihmaraka i 00/100). 

Popunjen zahtjev za ekvivalenciju, sa gore navedenim dokumentima, predaje se u Dekanat Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (kancelarija 1-26). 

2.          Rješavanje zahtjeva za ekvivalenciju

Rješavanje zahtjeva za ekvivalenciju provodi stalna Komisija za provođenje postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja sa novim zvanjem. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, komisija podnosi izvještaj sa prijedlogom o ekvivalenciji. Na osnovu izvještaja komisije, Vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu donosi odgovarajuću odluku o ekvivalenciji. Rok za rješavanje pojedinačnog zahtjeva za ekvivalenciju ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja je 30 dana, računajući od dana predaje urednog zahtjeva. Obavijest o rješenju zahtjeva, sa odlukom o ekvivalenciji dostavlja se podnositelju zahtjeva poštom na kućnu adresu.    

3.      Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji 

Za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji, potrebno je predati:

  • zahtjev za izdavanje uvjerenja;
  • dokaz o uplati naknade za troškove izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji u iznosu od 20,00 KM (dvadesetkonvertibilnihmaraka i 00/100).

Rok za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji je najkasnije pet dana od datuma podnošenja zahtjeva.

4.    Relevantni dokumenti (linkovi za preuzimanje)

5.    Upute za plaćanje

Troškovi postupka ekvivalencije u iznosu 400,00 KM

Svrha doznake: Prihodi od priznavanja VŠU - ekvivalencija

Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502006

Poziv na broj: 0000000012

Troškovi izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji u iznosu 20,00 KM

Svrha doznake: Izdavanje uvjerenja

Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502006

Poziv na broj: 0000000041

Napomena:

Kandidati koji imaju prebivalište ili boraviše izvan Bosne i Hercegovine, zahtjev za ekvivalenciju sa pripadajućom dokumentacijom (tačka 1) mogu dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: etf@etf.unsa.ba. U tom slučaju, originalne primjerke ili ovjerene fotokopije dokumentacije dostavljaju prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji, odnosno najkasnije prilikom preuzimanja uvjerenja o ekvivalenciji (tačka 3).

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba