Prezentacija radne verzije doktorske disertacije Ajdina Alihodžića

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Ajdin Alihodžić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: "Estimacija električnih i magnetskih polja u blizini nadzemnih vodova zasnovana na upotrebi umjetnih neuronskih mreža", pred Komisijom za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije, koja je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-16-95/22 od 27.10.2022. godine), u sastavu:

  • dr. Irfan Turković, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast "Elektroenergetika" - predsjednik;
  • dr. Adnan Mujezinović, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast "Elektroenergetika" - član i mentor;
  • dr. Vicko Dorić, vanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; znanstveno područje: tehničke znanosti, polje: elektrotehnika - član
  • prof. dr. Hamid Zildžo, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast "Elektroenergetika" – zamjenski član,Prezentacija radne verzije studenta Ajdina Alihodžića, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, održat će se 29. aprila 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (BitLab, sala 3-46, treći sprat).