Stavljanje na uvid javnosti Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radene verzije doktorske disertacije studentice Ehlimane Cogo

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine i 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine), Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet obavještava da se Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i korigirana radna verzija doktorske disertacije studentice Ehlimane Cogo, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu pod naslovom: "Black-box testiranje sistema u realnom vremenu sa visokim sigurnosnim zahtjevima korištenjem propagacije unaprijed u uzročno-posljedičnim grafovima", koji je sačinila Komisija Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

  • Dr. Almir Karabegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik
  • Dr. Ingmar Bešić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član (mentor)
  • Dr. Samir Omanović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član i
  • Dr. Razija Turčinhodžić Mulahasanović, vanredna profesorica, Univerziteta u Sarajevu -Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", zamjenska članica,


STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigirana radna verzija doktorske disertacije će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja 03.06.2024. godine, a mogu se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 0-04), svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 13:00 sati.