Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije Emira Coge, pod naslovom "Proceduralno modeliranje hijerarhijske podjele prohodnog prostora sa inter-operabilnošću između nivoa hijerarhija",

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Cogo, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Proceduralno modeliranje hijerarhijske podjele prohodnog prostora sa inter-operabilnošću između nivoa hijerarhija", 18. juna 2024. godine (utorak), s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala BitLab, 3-46, treći sprat).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu radne doktorske disertacije, u sastavu:

  • Dr. Vensada Okanović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednica,
  • Dr. Selma Rizvić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", članica (mentorica),
  • Dr. Razija Turčinhodžić Mulahasanović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", članica.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.