...
Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za računarstvo i informatikuOdsjek za računarstvo i informatiku

Djelatnosti Odsjeka za računarstvo i informatiku

Pored obrazovnih, Odsjek za računarstvo i informatiku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

Menadžment informacioni sistemi


Vještačka inteligencija


LAN, WAN i mrežne topologije


Računarske arhitekture


Naučni i tehnički informacioni sistemi


Softversko okruženje


Ekspertni sistemi


Računari u obrazovanju


O odsjeku

Odsjek za računarstvo i informatiku

Tokom školske 1967/68. godine iz smjera za automatiku izdvaja se smjer za računare, kao poseban novi smjer na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Na taj način učinjeni su prvi koraci ka oblasti računarskih nauka. Reformom visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini od 1971. god. nastava se organizuje kroz rad sa četiri odsjeka među kojima je i Odsjek za informatiku. Kao prelazni studij, organizovan je 1973/74. šk. godine poseban smjer Računari na Odsjeku za Upravljanje i elektroniku (ranije automatika). Potpuni studij informatike i računarstva počeo je 1974/75. šk. godine na 3. godini poslije zajedničkog dijela studija za sve odsjeke.

19

Nastavnika

-

1.769

Studenta diplomiralo

-

10

Saradnika

-

15

Predmeta

-