Tabela realizacije ugovora vatrodojava 2022.


Read more

Javni poziv za nabavku usluga organizovanja događaja - Konferencija ICAT 2022 (28th International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, 16-18 June 2022, Sarajevo B&H), možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.  33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje…


Read more

Odluka o direktnom sporazumu - UNILAB 2022.


Read more

Odbrana doktorske disertacije - mr. Jasmina Dizdarević

| Računarstvo i informatika |

UNIVERZITET U SARAJEVU -
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E


mr. Jasmina Dizdarević

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Model dinamičkog upravljanja konzistencijom transakcijskog…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.  33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke…


Read more

Poziv za dostavu ponuda usluge posredovanja u zapošljavanju 2022. 


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba